RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH DLA PARTNERÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENGIE Złotów Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Za Dworcem 3 w Złotowie (77-400). 

 

 1. II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
  na adres email: zlotow@poczta.onet.pl bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: 

 1. na podstawie art, 6 ust 1 lit. b RODO (realizacja umowy) w celu realizacji łączącej nas z Państwem umowy, lub umowy z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą, 
 2. na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postepowań sądowych, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących, 
 3. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora): 
 1. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 
 2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącym  

realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu

 1. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy ENGIE, 
 2. w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m.in. w celu prowadzenia 

negocjacji, dokonywania ustaleń, 

 1. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO (zgoda) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w określonych celach. 
 1. IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane

 1. instytucjom określonym przez przepisy prawa, 
 2. podmiotom z Grupy ENGIE
 3. partnerom oraz kontrahentom Administratora, w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych
 4. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. 
 1. Przekazywanie danych osobowych poza EOG 

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań
informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. 

Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. 

Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony. Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych.
Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych

 1. VI. Kategorie danych osobowych 
 1. przetwarzane w celach kontaktowych: podstawowe dane identyfikacyjne, w tym dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu), 
 2. przetwarzane w celu realizacji umowy i wykonania prac na terenie naszej Spółki: dane identyfikacyjne, w tym dane kontaktowe jw., a także informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach. 

VII. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez czas: 

 1. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy: do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony, 
 2. w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa: przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego
 1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody: do czasu jej wycofania lub ustalenia, że dane się zdezaktualizowały. 

 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
 4. żądania przenoszenia danych, 
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

IX Informacje o podaniu danych 

W przypadku uzyskania danych bezpośrednio od Pana/Pani, podanie danych jest: 

 1. niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem zgodnie z punktem III powyżej, 
 2. dobrowolne w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody (w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody)

 

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

 

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane

 1. XI. Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana, mogą pochodzić

 1. od Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy, który zawarł z nami umowę na realizację określonej usługi, dla realizacji której niezbędne jest podanie Pani/Pana danych kontaktowych, a także dodatkowych informacji w przypadku wykonywania prac tego wymagających
 2. ze źródeł powszechnie dostępnych (m.in. CEDiG, KRS), 
 3. od osób reprezentujących Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Pliki do podbrania:

Klauzula informacyjna stosowana przy zbieraniu danych od osoby której dane dotyczą zamieszczania w treści umowy o świadczenie usług wzór

Klauzula informacyjna stosowana przy zbieraniu danych od osoby której dane dotyczą zamieszczania w treści umowy o świadczenie usług